Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ASYSTENT RODZINY

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy…, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności…, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci… „ ,

tak brzmi początek Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to na jej podstawie pracuje każdy asystent rodziny, dla którego ważne jest dobro dzieci i rodzin.
Od 1 stycznia 2024 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie jako asystent rodziny zatrudniona jest Pani  Katarzyna Zielińska – pedagog o specjalizacji resocjalizacji z profilaktyką społeczną, nadal dokształca się aby jak najlepiej pełnić rolę asystenta rodziny w naszej gminie. Osoba, która przede wszystkim stawia na dobro dzieci w każdej rodzinie.

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny – jest to osoba, która wzmacnia rodzinę z małoletnimi dziećmi poprzez wspieranie jej w trudnościach w funkcjach opiekuńczo – wychowawczych. Takim wsparciem mogą być objęte rodziny, które same zgłosiły taką potrzebę do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostały zobowiązane do współpracy przez postanowienie sądu rodzinnego.
Głównym celem jakim kieruje się asystent rodziny jest podniesienie umiejętności w zakresie opiekuńczo – wychowawczej rodzin, a także wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, radzenia sobie w trudnościach dnia codziennego rodziców lub opiekunów prawnych.

Asystent pracuje z rodziną w miejscu zamieszkania lub wyznaczonym przez rodzinę miejscu (szkoła, urzędy, sądy i inne). Najważniejszym warunkiem do współpracy jest zgoda rodziny i jej aktywny udział w proponowanych działaniach.

Jakie zadania ma asystent rodziny?

   Zadania asystenta rodziny zostały określone w art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W jakiej formie prowadzona jest praca z rodziną?

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 •  terapii i mediacji;
 •  usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 •  pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 •  organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

W pracy z rodziną bardzo ważne jest wsparcie środowiska lokalnego. Asystent może pomagać rodzinie poprzez zorganizowanie i integrowanie działań:

 •  instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
 •  placówek wsparcia dziennego;
 •  rodzin wspierających;

Jakie są efekty pracy asystenta rodziny?

Efektem pracy asystenta rodziny jest odzyskanie przez rodziców kontroli nad własnym życiem i samodzielności w pełnieniu roli rodzica na tyle, by środowisko domowe sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania asystenta.

 

Kontakt  z Asystentem Rodziny:

Katarzyna Zielińska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie 

tel. 24 260-70-06 wew. 131

k.zielinska@bodzanow.pl

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2