Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

PROGRAM JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

 

 

Asystent rodziny - Ustawa "Za życiem”

Głównym celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za życiem” mogą skorzystać w szczególności:

 • kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny
 • rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa  
  w przepisach ustawy o systemie oświaty.

 Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:

- udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

- reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,

- udzieleniu wsparcia psychologicznego,

- udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów         

   prawnych,

- wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

 

Do zadań asystenta w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem”  należy m.in:

 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
 • zapoznanie ( przekazanie informacji i szczegółowe omówienie) kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „ Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia,
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego planu możliwego wsparcia,
 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,
 • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów ( z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,
 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

 UWARUNKOWANIA PRAWNE

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 . o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie z/s w Chodkowie , ul. Bankowa  7, 09-470 Bodzanów oraz pod nr tel.  24 260 70 06 wew. 131.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek Za życiem /Asystent Rodziny /

Utworzono dnia 03.04.2023, 14:16

Oświadczenie Za Życiem

Utworzono dnia 03.04.2023, 14:15

Informator Za życiem

Utworzono dnia 01.07.2017, 01:31

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4