Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Klauzule Informacyjne

Zaprazamy na stronę BIP MGOPS Bodzanów w celu zapoznania się z klauzulami informacyjnymi >>>

 

Klauzula Informacyjna

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie w Bodzanowie


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie w Bodzanowie

2. Siedziba Administratora: ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

3. Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Klimczewska: k.klimczewska@bodzanow.pl, tel. 24/ 260-79-08

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w OPS:

- o w celu realizacji zadań wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz z art. 9 ust. 2 lit. g RODO,

- w celu realizacji zadań wynikających z:

 • ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 •  ustawy z 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny
 •  ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
 • ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnym rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 •  ustawy 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 •  ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy z 21 listopada 2008 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 •  ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 •  ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 •  rozporządzenia z 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 •  ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawy z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawy z 27 kwietnia 2001 r.- prawo ochrony środowiska
 • ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
 • ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 • ustawy z 15 września 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 6 września 2023 r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

- w celu:

 • udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w celu naboru kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy administracji publicznej,
- inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- podmioty udzielające wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

6. Okres retencji – czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
- będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
- jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami;
- jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. na rozpowszechnianie wizerunku oraz w innych wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy - do momentu odwołania zgody;
- po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane (np. realizacja ustawowych obowiązków), dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody (jeżeli będzie miało to zastosowanie np. publikacja wizerunku). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli wynika to z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30