Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

  • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Jeśli jesteś dotknięty przemocą domową i potrzebujesz pomocy, napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Mirosława Żaglewska tel. 24/260-70-06 wew. 131  

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - Aleksandra Warzyńska tel. 24/260-70-06 wew. 131

e-mail:  zespol.interdyscyplinarny@bodzanow.pl

 

Zgodnie ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej Wójt Gminy Bodzanów powołał w dniu 11.09.2023 zarządzeniem nr 96/2023 nowy zespół ds. przemocy domowej      w Gminie Bodzanów, zgodnie z którym członkowie zespołu oraz powoływane przez zespół grupy diagnostyczno-pomocowe będą świadczyć pomoc rodzinom by skutecznie przeciwdziałać stosowanej przemocy.
Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 21 września 2023 r.
W skład zespołu wchodzą pracownicy GOPS Bodzanów, pedagodzy szkół, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służby medycznej, przedstawiciel organizacji pozarządowej, prokurator oraz funkcjonariusz Policji.
Razem możemy skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Bodzanów działa na podstawie następujacych dokumentów:

1.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej  z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". /Dz.U. 2023 poz. 1870/.

3.Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bodzanów z dnia 21.09.2023 r.

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie  przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokal;
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";
8) przekazywanie informacji innym zespołom zgodnie z  właściwością miejscową;
9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art.66c ustawy      z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).
 

Do zadań powołanych przez ZI grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
2) realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;
4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w  art 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;
7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie Karty";
8) zakończenie procedury "Niebieskie Karty";
9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
    a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",
    b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";
10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".
 
Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.
 
Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30